Informacje dla kandydatów

Studia podyplomowe skierowane są do absolwentów szkół wyższych (studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie), zainteresowanych podjęciem pracy w służbach BHP lub prowadzeniem własnej działalności w tym zakresie.

Czas trwania studiów: 2 semestry: październik 2020 r. - czerwiec 2021 r.

Planowane rozpoczęcie zajęć: 10.10.2020 r. 

Rekrutacja na 36 Edycję studiów prowadzona będzie do 30.09.2020 r. (liczy się kolejność zgłoszeń)

Wymagane dokumenty: 

 • kwestionariusz osobowy (do pobrania)
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej lub jego odpis i kserokopia tego dokumentu
 • jedno zdjęcie

Odpłatność za studia wynosi 3000,00 zł (dwa semestry) z możliwością rozłożenia na raty (maksymalnie na 10 rat).

Tematyka zajęć prowadzonych na Studiach Podyplomowych BHP:

 • Współczesne koncepcje zarządzania
 • Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Ekonomiczne aspekty zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Psychologia, problemy człowieka w środowisku pracy
 • Ergonomia i fizjologia pracy
 • Prawna ochrona pracy (również w aspekcie wymogów Unii Europejskiej)
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki występujące w środowisku pracy
 • Choroby zawodowe
 • Ocena i analiza ryzyka związanego
 • Badanie wypadków 
 • Środki ochrony indywidualnej
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Dokumentacja BHP w przedsiębiorstwie
 • Zakres i sposoby działania organów nadzoru nad warunkami pracy
 • Ochrona środowiska naturalnego
 • Nowoczesne metody i techniki nauczania dorosłych
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym, (240 godz.).

W ramach studiów prowadzone są kursy:

 • nowoczesne metody i organizacja szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • ochrony przeciwpożarowej
 • pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Po ukończeniu w/w kursów słuchacze otrzymują odpowiednie certyfikaty. Istnieje również możliwość uzyskania certyfikatów "Auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001" oraz "Auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001", wystawionych przez upoważnioną, do wydawania takich dokumentów, jednostkę. 

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest: zaliczenie testu sprawdzającego po pierwszym semestrze oraz złożenie pracy dyplomowej i zdanie egzaminu końcowego.

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych upoważnia absolwentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów , z dnia 2.09.1997 r. "W sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy" (Dz. U. Nr 109, poz 704 z późn. zm.), do pełnienia funkcji inspektorów i starszych inspektorów oraz specjalistów i starszych specjalistów do spraw bhp w przedsiębiorstwach i innych jednostkach.

Adres nadsyłania zgłoszeń:
Studia Podyplomowe "Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy"
Katedra Higieny Środowiska i Dobrostanu Zwierząt
ul. Chełmońskiego 38 C
51- 630 Wrocław
e-mail:
studbhp@upwr.edu.pl

Informacji na temat studiów podyplomowych udziela:
dr inż. Krystyna POGODA-SEWERNIAK
tel. 0-71 32-05-863

Sekretariat studiów, pokój nr 235, czynny:
wtorki w godz. 11.00 do 15.00
soboty, gdy odbywają się zajęcia, w godz. 10.00 do 13.00
tel. 0-71 32-05-863 
tel./fax. do sekretariatu Katedry (71) 320-58 66